Hartshead Pike, Ashton-under-Lyne

Park Bridge, Ashton-under-Lyne

Stamford Park, Stalybridge